Format SK Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi Sekolah

KOP SEKOLAH
......................................................


KEPUTUSAN KEPALA SDN 3 TARUB
Nomor : 188.40/022-030/VIII/2017

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN 
STRUKTUR ORGANISASI SDN 3 TARUB
TAHUN PELAJARAN 2017 – 2018

Menimbang :

Format SK Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi Sekolah


A. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program di SD Negeri Malinggut, maka dipandang perlu dibentuk Struktur Organisasi pada SDN Malinggut;


Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;


M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Struktur Organisasi SD Negeri 3 Tarub Tahun Pelajaran 2017 – 2018 seperti pada Lampiran 1.
Kedua : Tugas setiap personil diuraikan pada Rincian Tugas sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
Keempat : Apabila timbul kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
Kelima : Keputusan ini mulai beralaku sejak ditetapkan


                                                                          Ditetapkan di Tawangharjo
                                                                          Pada tanggal 16 Juli 2017
                                                                          Kepala Sekolah

                                                                         .................................., S.Pd
                                                                         NIP. 

0 Response to "Format SK Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi Sekolah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel